Scroll Top

Algemene voorwaarden Kipkruiden.nl BV

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Hoogeveenenweg 73, 2913LV te Nieuwerkerk aan den IJssel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 88542882.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kipkruiden.nl BV BV een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Kipkruiden.nl BV en de koper tot stand gekomen overeenkomst waarmee Kipkruiden.nl BV zich jegens de koper, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van producten.
 4. Producten: de in het kader van de overeenkomst door Kipkruiden.nl BV aan de koper te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: coatings, marinades, sauzen, kruiden en specerijen.
 5. Webwinkel: kipkruiden.nl.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kipkruiden.nl BV en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Kipkruiden.nl BV is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Kipkruiden.nl BV kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de koper.
 2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Kipkruiden.nl BV dat is gebaseerd op door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De koper geen rechten ontlenen aan een aanbod van Kipkruiden.nl BV dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. Een aanbod van Kipkruiden.nl BV geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomst. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Kipkruiden.nl BV gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de koper ter hand te stellen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kipkruiden.nl BV nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Kipkruiden.nl, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kipkruiden.nl BV anders aangeeft. Een bestelling geplaatst langs elektronische weg, zoals per e-mail of middels de webwinkel, brengt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat de bestelling langs elektronische weg door Kipkruiden.nl BV aan de koper is bevestigd.

ARTIKEL 4. | UITBESTEDE PRODUCTIE

Indien naar oordeel van Kipkruiden.nl BV het uitbesteden van (delen) van de productie en/of opslag van grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten rendabel en veilig wordt geacht, stemt de koper ermee in dat het kwaliteitssysteem van de toeleverancier van Kipkruiden.nl BV voldoet aan de eisen van enig door GFSI (Global Food Safety Initiative) en/of NEN-EN-ISO goedgekeurd certificatieschema voor voedselveiligheid.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER EN MAATWERKORDERS

 1. De koper zal uitsluitend correspondentie met Kipkruiden.nl BV voeren in het Nederlands en Engels, bij gebreke waarvan Kipkruiden.nl BV niet gehouden is de correspondentie inhoudelijk te behandelen.
 2. In het bijzonder, doch niet uitsluitend in geval de producten in enige mate volgens specificaties van de koper worden vervaardigd of samengesteld (hierna: maatwerkorders), staat de koper ervoor in dat hij, al dan niet op verlangen van Kipkruiden.nl, alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, binnen bekwame tijd, volledig en op de eventueel daartoe door Kipkruiden.nl BV voorgeschreven wijze, aan Kipkruiden.nl BV verstrekt.
 3. Maatwerkorders zijn gebaseerd op de door de koper bevestigde specificaties. De koper staat in voor de juistheid van de door hem aangeleverde specificaties.
 4. De koper staat ervoor in dat de door hem voor de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde gegevens, waaronder eventuele recepturen mede begrepen, geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Door het aanleveren van de bedoelde gegevens verklaart de koper gerechtigd te zijn deze door Kipkruiden.nl BV te laten verwerken voor de uitvoering van bestellingen. De koper vrijwaart Kipkruiden.nl BV van alle aanspraken van derden ter zake.
 5. Afwijkingen tussen enerzijds de door de koper bevestigde specificaties van maatwerkorders en anderzijds hetgeen daadwerkelijk wordt vervaardigd en/of samengesteld en geleverd, kunnen geen reden zijn voor reclames, compensatie, opschorting of ontbinding van de overeenkomst dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de koper redelijkerwijs niet bezwarend zijn dan wel voor de koper geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het geleverde, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 6. Het intellectuele eigendom op door Kipkruiden.nl BV volgens specificaties van de koper vervaardigde of samengestelde producten, zoals gemixte kruiden en specerijen, blijft bij Kipkruiden.nl BV rusten, met dien verstande dat Kipkruiden.nl BV nimmer het eigendom zal claimen van recepten afkomstig van de koper die van rechtswege met intellectueel eigendom van de koper of een derde zijn beschermd. Voor het overige is Kipkruiden.nl BV gerechtigd de door de koper aangeleverde specificaties c.q. ingrediënten van de producten voor andere doeleinden te gebruiken.
 7. Een eventueel door de koper aangeleverd recept kan in meer of mindere mate gelijkenis vertonen met reeds door Kipkruiden.nl BV gebruikte producten. Zulks kan nimmer als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de koper of een derde worden beschouwd.

ARTIKEL 6. | TOLERANTIES

In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.5 geldt dat in het aanbod, in de webwinkel of anderszins door Kipkruiden.nl BV vermelde en/of weergegeven eigenschappen van de te leveren producten, in geringe mate kunnen afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in eigenschappen van de producten welke de koper redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine afwijkingen in kleuren, maten, gewichten en ingrediënten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de koper geen grond voor klachten, geen grond om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN EN TERMIJNEN

 1. Levering geschiedt af fabriek (“ex works”), conform de laatst geldende versie van de Incoterms. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten op locatie van Kipkruiden.nl BV aan de koper ter beschikking zijn gesteld.
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen partijen overeenkomen dat Kipkruiden.nl BV voor het transport zorgdraagt. Het risico van laden, transport en lossen rust in dat geval eveneens op de koper. De koper kan zich mogelijk tegen deze risico’s verzekeren. De koper is dan ook zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van de eventueel vereiste douaneformaliteiten. Kipkruiden.nl BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat de producten niet geïmporteerd mogen worden in het door de koper beoogde land van bestemming.
 3. In geval door Kipkruiden.nl BV voor het transport wordt zorggedragen, geschiedt levering op een door Kipkruiden.nl BV te bepalen wijze, op het door de koper opgegeven afleveradres. Indien door de koper geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 4. nl BV bepaalt de wijze van verpakking van de producten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. nl BV behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te (doen) leveren.
 6. nl BV spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle leveringstermijnen waartoe Kipkruiden.nl BV zich jegens de koper heeft verbonden, uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Kipkruiden.nl BV treedt niet eerder in dan nadat de koper Kipkruiden.nl BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Kipkruiden.nl BV zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Eventueel verzuim van Kipkruiden.nl BV verplicht Kipkruiden.nl BV nimmer tot verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het niet-geleverde gedeelte van de overeenkomst.
 7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Kipkruiden.nl BV als bedoeld in het vorige lid, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of zijn overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 8. De leveringstermijnen waartoe Kipkruiden.nl BV zich jegens de koper heeft verbonden, vangen niet eerder aan dan nadat Kipkruiden.nl BV alle voor de levering benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.
 9. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, is Kipkruiden.nl, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, gerechtigd de producten voor rekening en risico van de koper op te (doen) slaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de koper zoals hier bedoeld, te maken opslagkosten, extra vrachtkosten e.d. komen dan ook voor rekening van de koper. Voor zover deze kosten niet bepaalbaar zijn, worden deze kosten naar redelijkheid door Kipkruiden.nl BV vastgesteld.
 10. Indien de koper zijn (afname)verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt of Kipkruiden.nl BV de overeenkomst op die of andere gronden overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 ontbindt, komt Kipkruiden.nl BV volledige beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de betreffende producten toe en is Kipkruiden.nl BV gerechtigd de bestemming die aan de producten wordt gegeven, zelf te bepalen.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De koper dient op het moment van leveren te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan op het moment van leveren mededeling te (laten) doen aan Kipkruiden.nl.
 2. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dient de koper daarvan binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Kipkruiden.nl.
 3. Indien de koper niet tijdig klaagt, vloeit er voor Kipkruiden.nl BV uit een dergelijke klacht van de koper geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de koper tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Kipkruiden.nl BV bestaan.

ARTIKEL 9. | CONFORMITEIT

 1. De door Kipkruiden.nl BV geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en dat voldaan wordt aan de voorwaarden die daaraan in het betreffende land gesteld worden.
 2. Geen grond voor klachten en aanspraken op basis van non-conformiteit zijn gebreken van producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Kipkruiden.nl BV toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de eventuele aanwijzingen van Kipkruiden.nl.
 3. Retournering van de producten kan uitsluitend geschieden op grond van een tekortkoming van Kipkruiden.nl. Indien van zodanige tekortkoming sprake is en de koper ter zake conform artikel 8 tijdig bij Kipkruiden.nl BV heeft geklaagd, zal Kipkruiden.nl BV zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Kipkruiden.nl, hetzij het gebrek herstellen dan wel de betreffende producten vervangen, dan wel de koopsom van de betreffende producten crediteren. De koper zal op grond van een tekortkoming van Kipkruiden.nl BV nimmer enige aanvullende schadevergoeding kunnen vorderen.

ARTIKEL 10. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door Kipkruiden.nl BV te leveren producten voor wederverkoop door de koper bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de koper voor eigen rekening en risico van de koper.
 2. De samenwerking tussen de wederverkoper en Kipkruiden.nl BV is nimmer exclusief; de koper verkrijgt nimmer het alleenrecht op de wederverkoop en Kipkruiden.nl BV is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. nl BV garandeert de koper de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De koper die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. nl BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt aangemerkt, wordt als overmacht onder meer beschouwd: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, natuurrampen, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, slechte oogst, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Kipkruiden.nl BV als bij derden van wie Kipkruiden.nl BV de benodigde producten of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Kipkruiden.nl BV ontstaan.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Kipkruiden.nl BV bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk te leveren gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. nl BV is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Kipkruiden.nl BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de koper ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de koper schriftelijk door Kipkruiden.nl BV in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de koper zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Kipkruiden.nl BV gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Kipkruiden.nl BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Kipkruiden.nl BV op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van nl BV behoren te komen, de koper ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde gedeelte van de overeenkomst.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Kipkruiden.nl BV ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Kipkruiden.nl BV de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. De door Kipkruiden.nl BV gehanteerde prijzen zijn in euro af fabriek (“ex works”), exclusief btw en behoudens het bepaalde in de volgende zin, exclusief transportkosten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel de koopprijs minder dan € 150,- (excl. btw) bedraagt, komen de verzendkosten uitsluitend in geval van bezorging van de producten binnen Nederland, voor rekening van Kipkruiden.nl.
 2. Indien de btw op de factuur dient te worden verlegd, is de koper verantwoordelijk voor de onmiddellijke mededeling aan Kipkruiden.nl BV van het geldige btw-identificatienummer van de koper. Indien Kipkruiden.nl BV dit gegeven niet vóór het gebruikelijke moment van opmaken van de factuur heeft ontvangen, zal de btw aan de koper worden doorberekend.
 3. nl BV is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, zoals van te gebruiken grondstoffen, die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren, aan de koper door te berekenen, evenals prijsstijgingen ten gevolge van wijzigingen in heffingen van overheidswege. Indien prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren in gevolge een geheimhoudingsverplichting van Kipkruiden.nl BV jegens derden, niet nader kunnen worden aangeduid en/of gespecificeerd, laat dit het recht van Kipkruiden.nl BV om de prijsstijgingen aan de koper door te berekenen onverlet.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Kipkruiden.nl BV gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de koper aan Kipkruiden.nl BV verschuldigde te vorderen. In beginsel, doch niet uitsluitend in geval van de bestemming van de producten buiten Nederland is gelegen, verlangt Kipkruiden.nl BV volledige vooruitbetaling van hetgeen de koper uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is. Betaling op rekening geschiedt uitsluitend indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Contante betaling geschiedt eveneens slechts indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen en te allen tijde uiterlijk bij in ontvangstname van de producten door of namens de koper. Zolang de koper jegens Kipkruiden.nl BV in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting jegens Kipkruiden.nl, is Kipkruiden.nl BV niet gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven. In geval contante betaling is overeengekomen, doch deze achterwege blijft, is Kipkruiden.nl BV gerechtigd de producten onmiddellijk retour te (doen) nemen, waarbij de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de koper komen.
 5. Betaling dient te geschieden in euro op (een van) de door Kipkruiden.nl BV aangewezen wijze(n). Betaling middels overboeking dient te geschieden binnen de op de factuur door Kipkruiden.nl BV vermelde termijn, op de overigens door Kipkruiden.nl BV op de factuur voorgeschreven wijze.
 6. Indien in het kader van een voorgaande overeenkomst met de koper nog betalingen openstaan, is Kipkruiden.nl BV gerechtigd eerst volledige betaling van de openstaande bedragen te vorderen alvorens gehouden te zijn uitvoering aan de latere overeenkomst te geven.
 7. nl BV is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan hem beschikbaar te stellen.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de koper aan Kipkruiden.nl BV verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. nl BV is nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden, zoals van partners van Kipkruiden.nl BV bij wie de koper klantspecifieke verpakkingen voor de door Kipkruiden.nl BV geleverde producten laat vervaardigen, alsook van partners van Kipkruiden.nl BV die apparatuur beschikbaar stellen voor productdemonstraties waarbij Kipkruiden.nl BV wordt betrokken. Voor gebreken van de apparatuur, onbedoeld onjuiste adviezen of instructies van Kipkruiden.nl BV ten aanzien van de aanschaf en/of het gebruik van de apparatuur door of namens de koper, draagt Kipkruiden.nl BV nimmer enige aansprakelijkheid. Ten aanzien van door derden aan de koper geleverde zaken, verleent Kipkruiden.nl BV nimmer enige service anders dan uitdrukkelijk is overeengekomen, evenmin als enige garantie.
 2. nl BV is niet gehouden zich ervan te vergewissen welke importregels, regels omtrent keuring en (halal)voorschriften gelden in het beoogde land van bestemming van de producten. Het niet voldoen aan deze eisen kan nimmer als tekortkoming van Kipkruiden.nl BV worden aangemerkt en kan nimmer tot aansprakelijkheid van Kipkruiden.nl BV leiden. Eventuele controle of eventueel onderzoek met betrekking tot de vraag of de producten aan de bedoelde eisen voldoen, komt geheel voor rekening en risico van de koper.
 3. In geval onverhoopt sprake blijkt te zijn van een gedwongen terugname van de producten door Kipkruiden.nl, maakt de koper ten hoogste aanspraak op vervanging van de producten. Alle daarmee in verband door de koper te maken extra kosten, kunnen niet op Kipkruiden.nl BV worden verhaald, evenmin als verdergaande schade dan bedoeld in de vorige zin.
 4. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Kipkruiden.nl, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8 en 9, is Kipkruiden.nl BV na de levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 5. nl BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7 van dit artikel, kan Kipkruiden.nl BV jegens de koper uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kipkruiden.nl BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kipkruiden.nl BV toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Kipkruiden.nl BV aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Kipkruiden.nl, indien mogelijk, te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De koper dient Kipkruiden.nl BV hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Kipkruiden.nl BV ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Kipkruiden.nl BV is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Kipkruiden.nl BV betrekking heeft. Indien de schade waarvoor nl, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, excessief is, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Kipkruiden.nl BV daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Kipkruiden.nl BV dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Kipkruiden.nl BV bedraagt één jaar.
 4. De koper vrijwaart Kipkruiden.nl BV van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Kipkruiden.nl BV toerekenbaar is. Indien Kipkruiden.nl BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden Kipkruiden.nl BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kipkruiden.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kipkruiden.nl BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.
 5. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kipkruiden.nl.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle aan de koper geleverde producten blijven eigendom van Kipkruiden.nl BV totdat de koper al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Kipkruiden.nl BV te bewaren.
 4. Bij verkoop en/of levering door de koper aan derden in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 5. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Kipkruiden.nl BV rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Kipkruiden.nl BV hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 6. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Kipkruiden.nl BV of door Kipkruiden.nl BV aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De koper dient Kipkruiden.nl BV op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de koper daarmee in verzuim is en zonder dat Kipkruiden.nl BV de koper daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Kipkruiden.nl BV staande redelijke kosten, komen voor rekening van de koper.
 7. Als de koper, nadat de producten door Kipkruiden.nl BV aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. nl BV dan wel zijn licentiegevers of toeleveranciers behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hen vervaardigde en geleverde producten en de samenstelling c.q. receptuur daarvan, evenals op de in de webwinkel weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook.
 2. Het is de koper verboden de goederen waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in het vorige lid rusten, te (doen) kopiëren, te (doen) reproduceren, daarvan afgeleide werken te (doen) maken of anderszins te (doen) gebruiken op een andere wijze dan uit de aard en/of strekking van de overeenkomst voortvloeit c.q. in verband staat met het normale gebruik van de webwinkel.
 3. In geval van een aan de koper toerekenbare inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in de vorige twee leden, worden alle wettelijke rechten voorbehouden, waaronder mede begrepen het recht op een door Kipkruiden.nl BV of in zijn opdracht door een derde vast te stellen schadevergoeding aan de hand van de omvang en ernst van de inbreuk, alsook onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Kipkruiden.nl BV wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 3. nl BV kan bepalen dat een eventueel geschil tussen partijen in plaats van door de burgerlijke rechter, middels arbitrage wordt beslecht.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan wel arbitrage, dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.